Miesięcznik Parafii

Ministranci

Lektorzy
Promyczki Miłosierdzia

Margaretki

Domowy Kościół

Ruch Światło Życie

Koło Charytatywne

Koła Różańcowe

Chór Parafialny

Wspólnota Rodzin Katolickich z Problemami Alkoholowymi

Spotkania grupy AA i Al-anon

Facebook Parafii

Transmisje z naszego Kościoła

Parafialna Rada Duszpasterska

XLIII Synod Diecezji Płockiej, podobnie jak i poprzednie rozporządzenia Biskupów Płockich, zobowiązuje proboszcza każdej Parafii do powołania Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zadaniem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w działalności duszpasterskiej.

Według Statutu, skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej winien odzwierciedlać strukturę religijno – społeczną parafii z uwzględnieniem stanu, zawodu, wieku i terytorium parafii. Statut również określa, że w skład parafialnej Rady wchodzą z „urzędu”  wikariusze parafialni i katecheci. Ponadto w skład Rady wchodzą m.in. wierni świeccy, odznaczających się wysokim poziomem, moralnym, roztropnością i zaangażowaniem apostolskim w parafii. Członków Rady powołuje proboszcz, na podstawie własnego rozeznania i potrzeb parafii, po uprzedniej konsultacji ze swoimi współpracownikami. Powołanemu członkowi Parafialnej Rady Duszpasterskiej proboszcz wystawia nominację, którą podpisuje proboszcz i dziekan.

Ustalony przez proboszcza skład Rady zatwierdza dziekan. Przed objęciem funkcji członkowie Rady obowiązani są złożyć na ręce proboszcza, podczas Mszy świętej niedzielnej, następujące przyrzeczenie:

„Ja N.N. przyrzekam Bogu Wszechmogącemu, w Trójcy świętej Jedynemu, że powierzoną mi funkcję członka Rady Duszpasterskiej będę spełniał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i przepisami prawa kościelnego. Tak mi dopomóż Bóg”.

Przysięgę tę wypowiada się, dotykając Ewangelii i następnie całuje ją.

Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej określa również kompetencje Rady. Do kompetencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy duszpasterskie. Wśród nich statut wyróżnia następujące zadania: pogłębianie apostolskiej świadomości parafian, budzenie postawy odpowiedzialności za parafię jako wspólnotę, troska o właściwy poziom wychowania chrześcijańskiego, podejmowanie inicjatyw ewangelizacyjnych, liturgicznych i społecznych, wysuwanie propozycji i wniosków, dotyczących doskonalenia pracy duszpasterskiej w parafii oraz pomoc we wprowadzaniu rozporządzeń i wskazań XLIII Synodu Płockiego w życie wspólnoty parafialnej.

Rada wybiera spośród swoich członków sekretarza, do którego należy sporządzanie protokółów z poszczególnych posiedzeń. Księgę protokółów przechowuje się w Archiwum Parafialnym. Podlega ona wizytacji biskupiej i dziekańskiej.

Ks. Proboszcz po konsultacjach z wikariuszami powołał z dniem 20 listopada, na okres 5 lat następujących parafian: z „urzędu” – wikariuszy parafii, ks. kapelana, nadzwyczajnych szafarzy eucharystii – p. Andrzeja Ziółkowskiego oraz p. Jacka Toruniewskiego oraz wdowę konsekrowaną – p. Ewę Rutkowską.

Ponadto członkami parafialnej Rady Duszpasterskiej zostali animatorzy i przewodniczący parafialnych grup duszpasterskich:

 • katecheci – p. Idzikowski Robert, p. Sudomir Iwona i Piątkowska Danuta,
 • Parafialne Koło Caritas – p. Gajdecka Beata
 • Koła Żywego Różańca i Apostolat Złota Róża – p. Skibińska Janina i p. Stępień Ewa
 • Asysta Procesyjna – p. Przybyszewska Henryka
 • Koło Przyjaciół Radia Maryja – p. Przybysz Maria
 • Kościół Domowy – para animatorska Ewa i Marek Kostkiewicze
 • Młodzieżowy Zespół wokalno – muzyczny – p. Żaneta Liberadzka
 • Ministranci i Ruch Światło – Życie – Piotr Osipowicz
 • Wdowy i Koło Biblijne – p. Maria Wilińska
 • p. Mularczyk Agnieszka – członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej, reprezentująca nasz dekanat 
 • p. Andrzej Oniśk – organista
 • p. Pac Arkadiusz, pomagający przy prowadzeniu strony internetowej parafii oraz Gazety parafialnej.

Wszyscy członkowie Rady otrzymali nominacje podpisane przez Dziekana i Proboszcza parafii oraz w I Niedzielę Adwentu złożyli przyrzeczenie na ręce ks. Proboszcza. Naszej Radzie Parafialnej życzymy otwartości na światło Ducha św., by jak najlepiej wykonywali swoje obowiązki. 

 

Porządek Nabożeństw

MSZE ŚWIĘTE  †

Niedziela:

7.00  9.00

11.00 (dla dzieci)  12.30

17.00 (dla młodzieży)

W sezonie lipiec-sierpień msza święta z godz 17.00 przeniesiona na godz 19.00

Święta zniesione

7.00   9.00  17.00

Dni powszednie:

7.00  17.00

MSZE ŚWIĘTE NA TERENIE PARAFII

– w szpitalu w Zalesiu: poniedziałek – sobota 16.00, niedziela 10.00

– w KOZZD: sobota 9.00

– w DPS sobota 10.00

KONFESJONAŁ MŁODYCH:

w każdy czwartek od 17.30 do 19.00

Kontakt

Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego

09-500 Gostynin ul. Polna 9

tel. 24  235 76 00

W  ważnych sprawach

Tel:508 069 723

e-mail: gostynin.milosierdzie@diecezjaplocka.pl

Numer konta parafii: Bank PEKAO SA, o/ Gostynin,17 1240 3187 1111 0000 3141 2544

Archiwa