Diecezjalny duszpasterz Służby Liturgicznej zorganizował w tym roku kurs dla ceremoniarzy. Wziął w nim udział jeden z naszych ministrantów – Piotr Osipowicz.

 

Ceremoniarz, zwany również mistrzem ceremonii (w dokumentach wydanych po Soborze Watykańskim II jedynie to określenie jest używane) czuwa nad prawidłowym zorganizowaniem i przebiegiem liturgii, jak i wykonaniem wszelkich ceremonii liturgicznych. W czasie liturgii pozostaje w pobliżu celebransa jednocześnie dając odpowiednie znaki i polecenia (komendy) pozostałym usługującym, by spełnili w danym momencie przeznaczone im funkcje.

Posługując w liturgii Mszy świętej sprawowanej w formie zwyczajnej ceremoniarz winien być ubrany w albę, przepasaną na biodrach paskiem. (por. OWMR 336).

W zwyczajnej formie rytu rzymskiego ceremoniarz spełnia swoje „standardowe” funkcje, a więc odpowiada za przygotowanie i przebieg liturgii. Istnieje również funkcja tzw. subceremoniarzy (pomocników ceremoniarza), którzy prowadzą procesje (wejścia, z darami), czy czuwają nad spełnianiem odpowiednich funkcji przez danych ministrantów (praktyka pomocników ceremoniarza znana była przed Soborem Watykańskim II, o czym w dalszej części tekstu). Ceremoniarz uzgadnia wszelkie szczegóły ceremonii z celebransem, wykonującymi poszczególne posługi, a także zakrystianem; ustala skład zespołu liturgicznego; rozdziela funkcje; przeprowadza próby asysty w dogodnych terminach dla posługujących; jeżeli nie ma zakrystiana to przygotowuje paramenty liturgiczne (np. księgi, szaty), przygotowuje miejsca celebracji (prezbiterium, ołtarz, miejsce przewodniczenia, miejsca dla koncelebrantów); kieruje przebiegiem celebracji; koordynuje czynności wszystkich zaangażowanych w liturgię (celebransi, ministranci); spełnia dodatkowe zadania (np. podaje teksty dodatkowych modlitw lub tekstów); formuje procesję wejścia i zejścia; wydaje odpowiednie komendy; interweniuje w sytuacjach nadzwyczajnych, nieoczekiwanych (np. brak hostii, wina, kluczyka do tabernakulum); rozpoczyna modlitwę przed i po Mszy świętej w zakrystii; jest odpowiedzialny za przygotowanie, a podczas liturgii za podawanie i odbieranie, insygniów biskupich.

Ważne jest też to, by ceremoniarz spełniając swoją posługę był dyskretny, nie przesłaniał sobą obrzędów (szczególnie, gdy znajduje się w centrum akcji liturgicznej). Należy też zaznaczyć, że gdy prowadzi posługujących idzie na ich czele, natomiast, gdy dochodzili do swojego miejsca ustępuje im, by mogli oni swobodnie przejść.

Dobrze, że nasza parafia będzie miała przygotowanego do pomocy kapłanom ministranta – Ceremoniarza. Na pewno pomoże księdzu opiekunowi ministrantów w przygotowywaniu młodych adeptów do służby przy ołtarzu, a również może być dużym wsparciem przy przygotowywaniu uroczystych liturgii. Jakie wrażenia po szkoleniu naszego przedstawiciel? Przeczytajmy:

 „14 lutego 2015 roku w Płockim Seminarium odbyła się druga część kursu dla ceremoniarza. Jak już wiemy, Ceremoniarz (starszy ministrant) w liturgii musi czuwać nad tym, żeby wszystko poszło tak jak powinno. Musi się zatroszczyć nawet o najmniejszy szczegół. Kurs ceremoniarza składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna – prowadzona przez księży – miała charakter oazowej szkoły liturgicznej. Część praktyczna polegała na ćwiczeniu w kaplicach z klerykami asysty – zwykłej parafialnej i asysty z udziałem Księdza Biskupa. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w kursie na ceremoniarza. Dowiedziałem się o pięknie liturgii sprawowanej zgodnie z przepisami liturgicznymi. To ogromna radość wiedzieć jak  móc posługiwać jako ceremoniarz. Dzięki temu odkrywam w jeszcze inny sposób piękno każdej liturgii sprawowanej pod kierunkiem ceremoniarza. odkrywam coś nowego”.

Piotr Osipowicz 

Dodaj komentarz