Aktualności

Parafia Miłosierdzia Bożego w Gostyninie ma nowego Proboszcza. Ingres ks. Andrzeja Rutkowskiego

W życiu religijnym wspólnoty parafialnej  mianowanie nowego proboszcza stanowi niezwykle istotny moment, bowiem funkcjonowanie parafii jest w decydującym stopniu zdeterminowane myśleniem i działaniem duszpasterza. Również dla samego proboszcza podjęcie posługiwania duszpasterskiego w nowej wspólnocie parafialnej staje się ważnym wydarzeniem i swoistym zadaniem, które przed nim zostało postawione.  Prawo kościelne stwierdza, że: … proboszcz jest własnym pasterzem zleconej sobie parafii, podejmującym pasterską troskę o powierzoną mu wspólnotę pod władzą biskupa diecezjalnego. Powołany jest do uczestnictwa w posłudze Chrystusa, ażeby dla tejże wspólnoty wykonywał zadania nauczania, uświęcania i kierowania, przy współpracy także innych prezbiterów i diakonów oraz niosących pomoc wiernych świeckich, zgodnie  z przepisami prawa (KPK kan. 519)

 

 

Uroczysty ingres nowego Proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie – księdza Andrzeja Rutkowskiego – odbył się  w XVI Niedzielę zwykłą, 22 lipca 2018 r. Msza święta rozpoczęła się od procesji. Przy drzwiach do kościoła Ksiądz Proboszcz odebrał od przedstawicieli Rady Parafialnej klucz, który symbolizował  przejęcie władzy w parafii. Ale nie tylko, bo w tradycji chrześcijańskiej klucz ma bardzo szeroką symbolikę. Może oznaczać narzędzie otwierające dostęp  do mocy Boga, do skarbnicy łask, by udzielać z tego skarbca każdemu, kto tego z serca pragnie. Może też otwierać wrota  duchowej mądrości wiodącej do rozumienia Pisma Świętego i dającej prawo interpretowania Ewangelii oraz odkrywania Prawdy.

Dla podkreślenia, że to właśnie nowy Proboszcz jest pasterzem  wspólnoty parafialnej pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie, przewodniczył on  mszy świętej, którą koncelebrował z wprowadzającym go do nowej parafii w imieniu biskupa Dziekanem ks. kanonikiem Ryszardem Kruszewskim. Msza koncelebrowana ukazuje – jak określa to Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego – „we właściwy sposób jedność kapłaństwa, ofiary   i całego ludu Bożego” (OW MR 199).

Po odśpiewaniu Barki Ksiądz Dziekan zwrócił się do Księdza Proboszcza tymi słowami: Drogi Księże Andrzeju, nasz biskup Piotr ordynariusz Diecezji Płockiej  mianował Cię proboszczem parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Następnie odczytał dokument nominacyjny. Po odczytaniu nowo mianowany proboszcz oddał cześć Chrystusowi obecnemu w Tabernakulum. Następnie ucałował wręczoną przez Dziekana Księgę Słowa Bożego. Ksiądz Kruszewski mówił: Na ołtarzu Ofiara Krzyża uobecnia się pod sakramentalnymi znakami i jest rozdzielany Chleb życia. Jesteś, Drogi Bracie, wyznaczony na kapłana tej wspólnoty. Momentem centralnym i ośrodkiem całej Twojej kapłańskiej działalności jest Msza święta, pamiątka śmierci i zmartwychwstania Chrystusa naszego Zbawiciela. Troszcz się o to, by wspólnota parafialna ciągle na nowo gromadziła się wokół tego ołtarza . Proboszcz z wielką czcią ucałował ołtarz, wypowiadając słowa: Módlmy się o łaskę, aby ten ołtarz i sprawowana tu Eucharystia stały się centrum naszego życia parafialnego: Panie, Jezu Chryste! Ty powierzyłeś swojemu Kościołowi sprawowanie mszy świętej i innych sakramentów. Ześlij nam Twojego Ducha Świętego, tak abyśmy ciągle podążali do tego ołtarza na sprawowanie pamiątki śmierci i Twojego zmartwychwstania. Umocnij nas poprzez przyjmowanie Ciała i Krwi Twojej na wspólnej drodze do Królestwa wiecznego. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Wspólnota odpowiedziała: Amen.

Ksiądz Dziekan kontynuował: Nasz ksiądz biskup ordynariusz Piotr mianował Cię proboszczem parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Gostyninie. Pozdrawiam Cię w imieniu wszystkich kapłanów i wiernych dekanatu, a w szczególności tej wspólnoty parafialnej, która została Tobie powierzona. Przyjmij obowiązki proboszcza tej parafii i prowadź dalej posługiwanie swoich poprzedników jako nauczyciel, kapłan i pasterz wszystkich wiernych powierzonych Twojej pasterskiej trosce. Niech Chrystus,  Dobry Pasterz, będzie Ci wzorem i podporą w postępowaniu. Ufając Bożej pomocy i we wsparciu wszystkich wiernych, będziesz się troszczył, aby służyć tej wspólnocie parafialnej ku chwale Bożej i dla zbawienia ludzi. Następnie przedstawił  nowego duszpasterza parafianom, prezentując życiorys ks. Andrzeja Rutkowskiego.

W imieniu wszystkich parafian nowego Księdza Proboszcza powitali Ewa Rutkowska i Andrzej F. Ziółkowski: Drogi i Czcigodny  Księże Andrzeju! Witamy Cię serdecznie w imieniu całej wspólnoty parafialnej. Dziękujemy ks. Biskupowi za posłanie Cię do naszej parafii. Mówiąc słowami dzisiejszego czytania, byliśmy „bowiem jak owce niemające pasterza”. Jesteśmy przekonani, że poprzez decyzję Biskupa Piotra przemówiła Opatrzność Boża. Masz więc, Księże Andrzeju, ważne zadanie do wykonania. Służąc Bogu, wskażesz nam drogi prowadzące do Niego. Jako Dobry Pasterz nie pozwolisz – nawiązując do pierwszego czytania – „rozproszyć się owieczkom swoim”. Zjednasz nas w autentyczną wspólnotę parafialną i pojednasz każdego z nas  z Bogiem, który jest Miłością. … I nie będziemy „się już więcej lękać ani trwożyć „ … Taką żywimy nadzieję.

W drugiej części wystąpienia przedstawiciele parafian mówili: Witając Ciebie w  naszej pięknej ziemi gostynińskiej, mamy  także nadzieję, że pobyt tutaj sprzyjać będzie Twojemu dobremu samopoczuciu. Liczymy na to, że w chwilach trudnych, jeśli takie się pojawią, znajdziesz ukojenie i odpoczynek, o którego znaczeniu dowiadujemy się przecież z dzisiejszego czytania. Chrystus bowiem objawia nam miłość zatroskaną o odpoczynek swych uczniów, gdy w dniach szczególnego zmęczenia wzywa: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!”. Odpoczynek jest więc również formą wybawienia człowieka. Nie można o nim zapominać!

Kończąc, złożyli życzenia: Witając Cię, Księże Proboszczu Andrzeju, życzymy Ci błogosławieństwa Bożego i mocy Ducha Świętego na każdy dzień Twojej nowej posługi w naszej parafii, aby Ci nigdy nie zabrakło wytrwałości i odwagi w budowaniu Kościoła duchowego i materialnego. Abyś też czuł się wśród nas tu, w tym kościele jak domownik, a nie jak gość, i traktował nas, swoich parafian, jak swoją bliską rodzinę. Szczęść Ci Boże!

Następnie do Księdza Proboszcza zwrócili się przedstawiciele wszystkich grup parafialnych, Burmistrz Miasta Gostynin, przedstawiciel jednostek OSP działających na terenie parafii oraz dyrektorzy szkół. Przemówił też Wójt Gminy Czernice Borowe  – Wojciech Marek Brzeziński, który w nieco żartobliwy sposób przedstawił cechy charakteru nowego proboszcza, którego parafia Węgra pożegnała 24 czerwca 2018 r.

W swojej homilii Ksiądz Proboszcz, nawiązując do dzisiejszych czytań, zwrócił uwagę na fakt, że Chrystus nigdy nie nawoływał do walki, ale do miłości, sprawiedliwości i prawdy. Pochylał się i pochyla nad każdym człowiekiem. Nieco polemicznie odniósł się też do powitalnego przemówienia wiernych, mówiąc o odpoczynku. Stwierdził, że owszem odpoczynek należy się każdemu. Ale nie możemy spokojnie odpoczywać, kiedy widzimy potrzebującego  człowieka, nie możemy tłumaczyć się tym, że teraz nie jest właściwa pora. Powinniśmy być otwarci całym sercem i pochylać się nad każdym człowiekiem, jak czynił to Jezus Chrystus.

W końcowej części  homilii Ksiądz Proboszcz przytoczył modlitwę:  Prosiłem Boga o danie mi mocy w osiąganiu powodzenia – uczynił mnie słabym, abym się nauczył pokornego posłuszeństwa. Prosiłem o zdrowie dla dokonania wielkich czynów – dał mi kalectwo, abym robił rzeczy lepsze. Prosiłem Boga o bogactwo, abym mógł być szczęśliwy – dał mi ubóstwo, abym był rozumny. Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili – dał mi niemoc, abym odczuwał potrzebę Boga. Prosiłem o towarzysza, abym nie żył samotnie – dał mi serce, abym mógł kochać wszystkich braci. Prosiłem o radość – a otrzymałem życie, abym mógł cieszyć się wszystkim.  Niczego nie otrzymałem, o co prosiłem – ale dostałem wszystko, czego się spodziewałem. Prawie na przekór sobie moje modlitwy niesformułowane zostały wysłuchane. Jestem spośród ludzi najhojniej ze wszystkich obdarowany. Ten anonimowy tekst wyryty na tablicy z brązu w Instytucie Rehabilitacyjnym w Nowym Yorku wybrzmiał w gostynińskiej świątyni, nabierając w tym szczególnym dniu zupełnie nowych znaczeń. Stał się też zachętą, którą kapłan wyartykułował wprost, zwracając  się do wiernych z prośbą  o modlitwę  w jego intencji, bo jako ostrzeżenie traktuje mocne słowa z Księgi Jeremiasza: „Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan!” Tworząc wspólnotę – mówił Ksiądz Proboszcz – musimy to robić wszyscy razem, kształtując jednocześnie swojego proboszcza. Dlatego módlcie się, abym był dobrym waszym pasterzem. Amen. Zebrani parafianie z uwagą słuchali kazania.

Na wezwanie Księdza Dziekana Ksiądz Andrzej złożył uroczyste wyznanie wiary wymagane od nowo mianowanych proboszczów. Wszyscy uczestnicy mszy złączyli się  z Proboszczem  w modlitewnym milczeniu. Po Komunii Świętej zaintonowano “Te Deum” jako wdzięczność Panu Bogu za nowego Proboszcza.

Ingres nowego proboszcza jest w życiu każdej wspólnoty parafialnej niezwykle ważnym wydarzeniem. Zarówno duszpasterze jak i wierni parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Gostyninie mają serca przepełnione nadzieją na zgodne i harmonijne współdziałanie dla dobra Królestwa Bożego. Życzymy Księdzu Proboszczowi i parafianom parafii, by na co dzień doświadczali radości wspólnej pracy na niwie Pańskiej.

 

Dodaj komentarz