Aktualności

REKOLEKCJE KERYGMATYCZNE 11 – 13 PAŹDZIERNIKA 2015 R.

Od dwóch lat Kościół katolicki w Polsce realizuje czteroletni program duszpasterski (2013 – 2017) Episkopatu Polski. Towarzyszące mu hasło „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”, na­wią­zuje do 1050. rocz­nicy Chrztu Pol­ski, która przy­pad­nie w 2016 roku. Wśród priorytetów programu duszpasterskiego jest Ewangelizacja, czyli „podjęcie różnorodnych działań preewangelizacyjnych i przeprowadzenie rekolekcji kerygmatycznych. Co to są rekolekcje kerygmatyczne? Czym różnią się od tych, w których dotąd uczestniczyliśmy?

 

Podczas rekolekcji kapłańskich w Zaniemyślu koło Poznania, arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział do uczestników: „Do tak długiej, ponad tysiącletniej tradycji Kościoła katolickiego w Polsce, zakradło się zjawisko, które można określić religijnością bez wiary. Jest to sposób odnoszenia się do Boga, który oddaje Mu cześć, lecz traktuje Go jako instrument do osiągnięcia swoich celów”.

Religijność bez wiary – bardzo trafne określenie tego, co stanowi dość powszechną, może nawet najpowszechniejszą postawę polskich katolików. Czy jednak to zjawisko rzeczywiście „zakradło się”, jak powiedział metropolita poznański? Takie stwierdzenie może sugerować, że stało się coś z gruntu złego, nieprzewidzianego, a nawet będącego wynikiem działania jakichś osobowych czy bezosobowych wrogich sił.

Tymczasem specyfikę polskiej religijności, jej duchową moc i jej niedostatki dość łatwo wytłumaczyć historycznymi procesami, które doprowadziły do jej ukształtowania. Co więcej, właśnie taka religijność – bazująca na relacjach rodzinnych i na lokalnych wspólnotach, wpisana w rytm pór roku, bardzo emocjonalna, ostrożna wobec wszelkich zmian, szukająca wśród duchowieństwa autorytetów i przewodników w trudnych sytuacjach – pozwoliła polskiemu Kościołowi przetrwać okres PRL-u. I utrzymać dobre statystyczne wskaźniki mimo radykalnych społecznych przemian, jakie zaszły w Polsce w ostatnim ćwierćwieczu. Niestety, wskaźniki nie są odzwierciedleniem rzeczywistego stanu wiary polskich katolików. Także i naszych, gostynińskich. Dlatego tak bardzo ważne są dla wzrostu naszej wiary rekolekcje kerygmatyczne. 

Są to re­ko­lek­cje ewan­ge­li­za­cyjne, w cza­sie któ­rych głosi się pod­sta­wowe prze­sła­nie Ewan­ge­lii o mi­ło­ści Bo­żej, o grze­chu czło­wieka i zba­wie­niu przez ofiarę krzy­żową Je­zusa, o po­trze­bie osobistego wy­boru Zba­wi­ciela i go­to­wo­ści wzra­sta­nia w mocy Du­cha Świę­tego w wie­rze we wspól­no­cie Kościoła. Chodzi nie tyle o przekaz intelektualnych treści, ile raczej o zachętę i sposobność, aby zaprosić Jezusa do swojego życia. Bo, jak podkreśla Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Abp Stanisław Gądecki „jest coś wcześniejszego niż rozum. To więź serca, która jest budowana właśnie przez kerygmat. Ostatnio często słyszymy w wypowiedziach papieskich o konieczności przejścia od rozumu do serca tak, by ani jednego, ani drugiego nie zgubić, ale jednak aby ciężar położyć na serce”.

Re­ko­lek­cje te mają pro­wa­dzić do wy­boru Je­zusa jako Pana na­szego ży­cia. Ich efektem – oprócz nawrócenia i ożywienia wiary uczestników – powinno być powstanie w parafiach grup formacyjnych, które umożliwią dorosłym osobom stałą i systematyczną formację religijną. Re­ko­lek­cje kerygmatyczne pro­wa­dzi ze­spół, w któ­rym jest ka­płan oraz wierni świeccy. Oprócz głoszenia Ewangelii, ekipa zaprasza uczestników do przeżycia bliższego spotkania z Chrystusem poprzez: sakramenty pokuty i Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę uwielbienia, modlitwę wstawienniczą, dzielenie Słowem Bożym, słuchanie świadectw. Bardzo ważna rolę od­gry­wają świa­dec­twa uka­zu­jące żywe do­świad­cze­nie wiary człowieka.

W naszej parafii rekolekcje kerygmatyczne będą realizowane w postaci wieczornych bloków rekolekcyjnych. Trwające ok. 1,5 – 2 godz. spotkania, będą składały się z głoszenia Słowa Bożego ubogaconego świadectwami, multimediami, aktywizacjami, różnymi formami modlitwy.

Będziemy je przeżywać w terminie 11 – 13 października w godzinach: 19.00 – 20.30. Szczegóły podamy w ogłoszeniach. Już dziś zachęcamy do otwarcia naszych serc. Także do modlitwy o światło Ducha Świętego dla prowadzących i dla wszystkich uczestników, a więc dla naszych parafian.

W niedzielę 3 października będzie można pobrać ulotki zapraszające do udziału w rekolekcjach kerygmatycznych. Serdecznie prosimy – bierzmy po kilka i wręczmy je sąsiadom, znajomym, zwłaszcza tym, którzy może rzadziej zaglądają do kościoła. Pomyślmy, że Bóg chce się nami posłużyć, by do tych najbardziej duchowo zaniedbanych dotrzeć. Z serdecznym, ciepłym i życzliwym zaproszeniem na rekolekcje.  

ks. Sławomir Wiśniewski, proboszcz

 

 

 

Dodaj komentarz