Wykaz dokumentów

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów św. i katolickiego pogrzebu

Chrzest 

 • Akt urodzenia dziecka (odpis)
 • Wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska i pełne adresy zamieszkania)
 • Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Kandydat na rodzica chrzestnego musi spełniać następujące warunki (kan. 872 – 874 KPK):

 • mieć ukończone 16 lat
 • być wierzącym i praktykującym katolikiem
 • mieć przyjęte sakramenty: chrztu, Komunii św. i bierzmowania
 • prowadzić życie zgodne z wyznawaną wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
 • nie może być osobą żyjącą w związku niesakramentalnym, odrzucającą naukę Kościoła, niepraktykującą, osobą, która formalnie wyrzekła się wiary, czy tez osobą, która w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji lub nie życzy sobie i nie przyjmuje wizyty duszpasterskiej kapłana

Bierzmowanie* 

 • Metryka chrztu
 • Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (w przypadku osób starszych)
 • Ukończona systematyczna formacja przygotowawcza w klasach I, II i III gimnazjum.

* przypominamy, że w naszej parafii formacja przygotowująca do sakramentu bierzmowania trwa trzy lata (rozpoczyna się od początku klasy I gimnazjum). Jednocześnie informujemy, że kandydat nie zostanie dopuszczony do tego sakramentu, jeśli zostanie pominięte jego przygotowanie w klasie I i II. W takich wypadkach Ks. Proboszcz również nie wyda nikomu zgody na przyjecie bierzmowania w innej parafii.

Pierwsza Komunia Święta 

 • Metryka chrztu dziecka

Małżeństwo 

 • Aktualne, tj. z datą do trzech miesięcy wstecz metryki chrztu obydwojga narzeczonych
 • Dowody osobiste
 • Świadectwa ukończenia katechizacji (z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej)
 • Świadectwa bierzmowania
 • Zaświadczenia o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • Zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego – w trzech jednakowych egzemplarzach – (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
 • Osobiste zgłoszenie się obydwojga narzeczonych w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem

Pogrzeb katolicki

 • Karta zgonu wystawiona przez lekarza
 • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego
 • Zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)